Kinnitamise protsessist üldiselt

Tulenevalt Majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest § 30 lõige 6 peab ühing kinnitama olemasolevate tegevuslubade ja majandustegevusteadete õigsust koos majandusaasta aruandega. Majandusaasta aruande esitamine toimub elektrooniliselt e-äriregistri portaalis

Tegevuslubade ja majandustegevusteadete majandusaasta aruandega kinnitamise nõue kehtib alates 01.01.2015 esitatavatele aruannetele, mille majandusaasta algus on 01.01.2014 või hilisem. Lisaks juhime tähelepanu järgmistele piirangutele:

 • Konkreetsel kalendriaastal, millesse langeb majandusaasta aruande esitamise tähtaeg, saab esitada kinnitusi ainult viimase möödunud majandusaasta perioodi kohta käiva aruandega.
  Näide: 2015. aastal saab esitada kinnitusi ainult 2014. majandusaasta kohta käiva aruandega. Kui 2015. aastal esitatakse 2013. majandusaasta kohta käiv aruanne, siis kinnitusi enam esitada ei ole võimalik.
   
 • Majandusaasta aruandega (sh kordusaruandega) saab kinnitusi esitada (sh parandada) ainult kuni kuue kuu möödumiseni majandusaasta aruande esitamise tähtajast.
  Näide: Kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2015, siis on võimalik esitada kinnitusi kuni 31.12.2015. Kui (kordus)aruanne esitatakse 01.01.2016 või peale seda, siis kinnitusi enam esitada ei ole võimalik.

Ühing, kes ei ole oma tegevuslubasid ja majandustegevusteateid koos oma majandusaasta aruandega kinnitanud hiljemalt aruande esitamise kohustuse tähtajast kuue kuu möödumisel, loetakse erinõuete registrites majandustegevusest loobunuks ja tema registriandmed võidakse tunnistada kehtetuks ning tal ei ole enam õigust vastavatel tegevusaladel edasi tegutseda.

Käesoleval hetkel on võimalik kinnitusi koos majandusaasa aruandega edastada järgmistesse ettevõtjaportaaliga liidestunud erinõuete registritesse:

 • Majandustegevuse register,
 • Ravimiameti tegevuslubade register,
 • Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register
 • Põllumajandusloomade register

Juhul, kui ühingul on tegevuslubasid mõnes teises erinõuete registris, tuleb kinnistused nendesse edastada ettevõtjaportaali väliselt, pöördudes konkreetset erinõuete registrit haldava asutuse poole.