Laekumised/Tasumised

Laekumiste ja tasumiste haldamiseks valige programmi menüüst Arveldamine > Laekumised/Tasumised.

Tasumise või laekumise käsitsi lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisa käsitsi“, täita vajalikud andmed ning vajutada nupule „Salvesta ja kinnita“.

Sularahatehinguid on võimalik lisada käsitsi, vajutades nuppu “Lisa käsitsi”. Käsitsi saab ka lisada pangatehinguid, kuid soovitame seda siiski teha panga väljavõtte üleslaadimisega automaatselt. Käsitsi võib vaja olla pangatehinguid sisestada näiteks välispanga puhul.

Internetipangast saab valitud perioodi kohta konto väljavõtte alla laadida. Hetkel on toetatud pankades kasutatav XML konto väljavõtte formaat. Alla laaditud konto väljavõte tuleb üles laadida kasutades nuppu “Laadi panga väljavõte”. Võimaluse korral seob e-arveldaja laekumised ja tasumised automaatselt, kuid neid laekumisi ja tasumisi, mida väljavõttelt laadides automaatselt ei seotud arvetega, on võimalik siduda:

  • käsitsi ühe sidumata kirje kaupa, valides programmi menüüst Arveldamine > Laekumised/Tasumised > vajutate sidumata kirjel rea lõpus„vaata“ ning valite sidumise lõigus sobiva arve või tehingu konto.
  • käsitsi korraga valitud mitme kirje kaupa, selleks on vaja filtris staatuse juures valida "Sidumata" ja kuvatud nimekirjas välja valida need kirjed, mida soovite siduda ühe ja sama kontoga. Pärast valimist tekib lehe allosasse nupp "Seo valitud tehingud kontoga", pärast mida avaneb aken, kus saab valida sobiva konto. NB! Sel moel sidumiseks peab kirjetel olema klient kirjega seotud - kui pole, tuleks esmalt kirjed siduda kliendiga, mida on võimalik teha teises vahelehes "klientide sidumine".

Juhul, kui olete tasumise või laekumise sidumisest lahti võtnud ning soovite seda uuesti siduda, saate kasutada nuppu „Seo tehingud automaatselt“, siis seotakse ära jälle need tehingud, mida programm suudab ise automaatselt tuvastada, ülejäänud tuleb uuesti siduda käsitsi ükshaaval või teha koondsidumist.

Tasumiste ja laekumiste alt on vaikesätetes salvestatud vaid osad kontodest, millega saab tasumist või laekumist siduda. Seotavate kontode lisamiseks tuleb aktiveerida vastavad kontod kontoplaani halduse alt. Seadistused > Kontoplaani seadistused > Halda kontoplaani.

Avanenud aknas saab soovitud kontod aktiveerida laekumiste ja tasumiste alt valitavaks, salvestada muudatused ning seejärel liikuda tasumiste/laekumiste vaatesse kirjeid siduma.

Laekumiste/Tasumiste alammoodulis on kolm vahelehte: laekumised, tasumised ja üleslaaditud väljavõtted.

Laekumiste vahelehel on koondatud sidumata ja seotud laekumised.

Sidumata laekumised tekivad üleslaaditud pangaväljavõtetelt või käsitsi lisatud laekumiste kirjetelt. Laekumised, mida ei õnnestunud automaatselt siduda, tuleb siduda käsitsi, vajutades nupule "Seo tehingud automaatselt", avades laekumise kirje paremalt nupuga „Vaata“. Sidumata laekumised saab siduda arvete, väljamaksetega või kontodega. Pärast sidumist muutub kirje staatuseks "Seotud". Sidumata laekumine võib tekkida ka olukorras, kus müügiarve sisestamisel on arve märgitud makstuks (tekib seotud laekumine) ning pärast seda laaditakse üles sama perioodi kohta ka pangaväljavõte. Sel juhul tuleb pangaväljavõttega laaditud laekumise kirje käsitsi kustutada, et laekumist mitte topelt kajastada.

Laekumisi on võimalik filtreerida, sorteerida ja otsida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu, konto, kliendi ja staatuse järgi. Staatus näitab, kas laekumised on arvetega sidumata või seotud. Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Vaata“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerida saab konto, kuupäeva, summa, maksja, viitenumbri, selgituse ja staatuse järgi.

Otsingu lahtrit saab kasutada summa, maksja, viitenumbri ja selgituse otsingutel.

Seotud ja sidumata laekumisi on võimalik avada, vajutades rea lõpus „Vaata“.

Avanevas vaates kuvatakse kasutajale andmeid sõltuvalt laekumise staatusest. Kui tegu on sidumata laekumisega, on avanevas aknas näha: laekumise andmeid ja laekumise seose valikuid müügiarvete ja kontodega. Samas vaates on võimalik muuta laekumise andmeid ning kustutada laekumine.

Kui tegu on seotud laekumisega, on avanevas aknas näha: tehingu infot, seotud objekte ja loodud kandeid. Kasutaja saab vajadusel tühistada kinnituse (seose müügiarvete või kontodega), pärast seda saab muuta laekumise andmeid, kustutada laekumise või siduda uue müügiarve või tehingu kontoga.

Laekumiste müügiarvetega sidumiseks peavad arved olema kinnitatud staatuses.

Juhul, kui kasutajal tekib kliendipoolne ettemaks müügiarve sidumisel laekumisega (laekunud on suurem summa, kui seda oli müügiarvel), siis lisatakse laekumisele lisaks müügiarve reale veel üks rida, milleks on 2210 – ostjate ettemaks (summa lahtrisse täidetakse enamlaekunud summa). Edaspidi saab kasutada ettemaksu uute müügiarvete tasaarveldamiseks.

Kui laekumine on seotud sularaha kassa kontoga on laekumise avamisel võimalik salvestada ettevalmistatud kassa sissetuleku orderit real „Kassa sissetuleku order“.

Tasumiste vahelehel on koondatud sidumata ja seotud tasumised.

Sidumata tasumised tekivad üleslaaditud pangaväljavõtetelt või käsitsi lisatud tasumiste kirjetelt. Tasumised, mida ei õnnestunud automaatselt siduda, vajutades nupule "Seo tehingud automaatselt", tuleb siduda käsitsi, avades tasumise kirje paremalt nupuga „Vaata“. Sidumata tasumised saab siduda ostuarve, töötajale väljamakse või tehingu kontoga. Pärast sidumist muutub kirje staatuseks "Seotud". Sidumata tasumine võib tekkida ka olukorras, kus ostuarve sisestamisel on arve märgitud makstuks (tekib seotud tasumine) ning pärast seda laaditakse üles sama perioodi kohta ka pangaväljavõte. Sel juhul tuleb pangaväljavõttega laaditud tasumise kirje käsitsi kustutada, et tasumist mitte topelt kajastada. 

Tasumisi on võimalik filtreerida ja sorteerida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu, konto ja staatuse järgi. Staatus näitab, kas laekumised on arvetega sidumata või seotud. Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Vaata“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerida saab konto, kuupäeva, summa, maksja, viitenumbri, selgituse ja staatuse järgi.

Otsingu lahtrit saab kasutada summa, maksja, viitenumbri ja selgituse otsingutel.

 

Seotud ja sidumata tasumisi on võimalik avada, vajutades rea lõpus „Vaata“

Avanevas vaates kuvatakse kasutajale andmeid sõltuvalt tasumise staatusest. Kui tegu on sidumata tasumisega, on avanevas aknas näha: tasumise andmeid ja tasumise seose valikuid ostuarvete, töötajate väljamaksetega või tehingu kontodega. Samas vaates on võimalik muuta tasumise andmeid ja kustutada tasumine.

Kui tegu on seotud tasumisega, on avanevas aknas näha: tehingu infot, seotud objekte ja loodud kandeid. Kasutaja saab vajadusel tühistada kinnituse (seose ostuarvete, töötajate väljamaksetega või tehingu kontodega) ning peale seda saab tasumist kustutada või siduda uute ostuarvete, töötajate väljamaksetega või tehingu kontodega.

Ostuarvete ning väljamaksetega tasumiste sidumiseks peavad need olema kinnitatud staatuses.

Juhul, kui on vaja teha ettemaks või kasutada ettemaksu sidumisel, siis lisatakse tasumisele konto 1530 või lisatakse lisaks ostuarve reale veel üks rida, milleks on 1530 - Ettemaksed tarnijatele (summa lahtrisse täidetakse miinus-märgiga käsitsi). Lihtsalt tehtud ettemaksu saab edaspidi kasutada ettemaksuna uute ostuarvete tasaarveldamiseks või tasutuks märkimiseks.

Kui tasumine on seotud sularaha kassa kontoga on tasumise avamisel võimalik salvestada ettevalmistatud kassa väljamineku orderit real „Kassa väljamineku order“.

Üleslaaditud väljavõtete all näeb pangast programmi laaditud väljavõtteid. 

Väljavõtete üleslaadimisel on oluline arveldusarve erinevate väljavõtete perioodide vähemaltühepäevane kattuvus. See on vajalik, et süsteemis ei tekiks väljavõtte perioodidesse “auke”.

Iga arveldusarve väljavõtte esmakordsel üleslaadimisel luuakse arveldusarve kohta periood, mida iga järgnev väljavõte peab ositi katma. Kui kattuvust ei tuvastata, kuvatakse kasutajale hoiatus ja väljavõtet ei loeta sisse. Kattuvus võib olla nii olemasoleva perioodi alguses, sees kui ka lõpus.

Kui panga väljavõtte üleslaadimise hetkel ei olnud tehinguga seotud arvet süsteemi sisestatud, jääb automaatne seos arve või kontoga loomata. Kui nüüd vastav ostu- või müügiarve sisestada ning kinnitada, saab automaatset sidumist uuesti esile kutsuda nupuga “Seo tehingud automaatselt”. See nupp püüab siduda kõiki hetkel sidumata olekus olevaid kirjeid. Tulemuseks kuvatakse kasutajale kas ja kui mitu sidumist õnnestus läbi viia.

Swedpangast on võimalik XML-formaadis väljavõte saada siis, kui valite väljavõttes valikutes, et teenustasusid näidataks eraldi. Peale selle valiku tegemist ilmub faili formaatide valikusse "ISO_XML_052".

SEB pangas on XML-formaadis väljavõte võimalik leida ISO-väljavõtte nime alt: väljavõtte eksport > väljavõtte formaat ISO väljavõte.

Panga väljavõtte üleslaadimisel tekivad laekumiste ja tasumiste kirjed. Kui süsteem suutis laekumise või tasumise siduda vastava objektiga (ostu-, müügiarve, töötajate väljamakse või konto), siis tekib seotud staatuses kirje laekumise või tasumise alla. Kui kirjet automaatselt siduda ei õnnestunud, tekib kirje laekumiste või tasumiste vahelehele ning on „Sidumata“ staatuses.

 

Klientide sidumine all on näha kõik kirjed, mis on jäänud sidumata.

Selle vahelehe eesmärk on lihtsustada erinevatel põhjustel sidumata jäänud klientide sidumist.

Kui põhjuseks on see, et tasumine/laekumine on jäänud kliendiga sidumata, siis veerus "Klient/Tarnija" kuvatakse tühi kast. Kui see kast on täidetud õige kliendi nimega, siis põhjuseks, miks tasumine/laekumine on jäänud sidumata, on arve puudumine või arvega polnud mingil muul põhjusel võimalik automaatselt siduda. Antud olukorra saab lahendada järgmises vahelehes "Arvete sidumine"

 

Klientide sidumise vahelehel on võimalik filtreerida ja sorteerida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu ja tüübi järgi. "Tüüp" lahtris saab valida mitme kliendiga mass-sidumist või sama kliendiga mass-sidumist. Kui filtrist on parameetrid valitud, tuleb tulemuste kuvamiseks vajutada nupule "Vaata", filtri saab tühistada vajutades nupule "Tühista filter". Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm kirjeid mis on tehtud sellel kuupäeval või hiljem. Kui sisestada lõppkuupäev, kuvatakse kirjeid, mis on tehtud sellel kuupäeval või varem. Kui sisestada mõlemad kuupäevad, kuvatakse kõik kirjed antud ajavahemikus.

Sorteerimise aluseks saab valida kuupäeva, nime ülekandel, summa ja selgituse.

Otsingu lahtrist kasutades saab otsingusõnaks märkida nime ülekandel, summa või selgituse.

Mitme kliendiga mass-sidumise valiku puhul kuvatakse kõik tasumised/laekumised, mis on jäänud sidumata. Kuvatud nimekirjas on võimalik lahtrisse "Klient/Tarnija" välja valida õige klient/tarnija ning vajutades nupule "Seo valitud kliendid", seotakse kirjed valitud kliendiga.

Sama kliendiga mass-sidumise valiku puhul kuvatakse sidumata laekumised/tasumised, mille puhul tuleb lisada ka seos õige Kliendi/Tarnijaga. Antud valiku korral soovitame täpsema nimekirja saamiseks kasutada otsingut. Valikuga "Vali kõik" on võimalik kõik kuvatud kirjed korraga valida. Pärast seda, kui kirjed on valitud, tuleb vajutada nupule "Seo valitud kliendid". Avanevas aknas on võimalik valida klient/tarnija ning vajutada nupule "Seo valitud kirjed". Sellega soetakse kirjed valitud kliendiga ära.

Arvete sidumine osas on kuvatud kõik sidumata tasumised/laekumised.

Arvete sidumise vahelehel on kirjeid võimalik filtreerida ja sorteerida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu, delta ja tüübi järgi. "Tüüp" lahtris saab valida, kas soovitakse kuvada laekumisi või tasumisi. Delta alt on võimalik valida päevade arvu, kui suure kuupäeva erinevusega süsteem arveid otsib. Nt kui tasumine toimus 10. oktoobril, aga arve oli koostatud 15. septembril, on nt 30 päevase delta väärtusega otsides võimalik arve üles leida. Kui filtrist on parameetrid valitud, tuleb tulemuste kuvamiseks vajutada nupule "Vaata", filtri saab tühistada vajutades nupule "Tühista filter". Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm kirjeid mis on tehtud sellel kuupäeval või hiljem. Kui sisestada lõppkuupäev, kuvatakse kirjeid, mis on tehtud sellel kuupäeval või varem. Kui sisestada mõlemad kuupäevad, kuvatakse kõik kirjed antud ajavahemikus.

Sorteerida saab summa ja selgituse järgi.

Arve lahtrist saab valida soovitud arve ja pärast seda vajutada nupule "Seo valitud arved"