Audiitori muutmise otsused

Osaühingul peab olema audiitor eelkõige juhul, kui osaühingu teatud majandusnäitajad (müügitulu, vara, töötajate arv)  ületavad seaduses sätestatud piiri (AudS § 91 ja § 92). Audiitorkontrolli võib ette näha ka osaühingu põhikirjaga. Osanikel tuleb määrata ka audiitori tasustamise kord.

 

Näidistena on toodud otsused, mida saab kasutada audiitori tagasikutsumiseks ja audiitori(te) valimiseks.

Mõlemaks puhuks on ette nähtud kolm erinevat otsusevarianti, kuivõrd äriseadustiku kohaselt saab otsuseid vastu võtta:

1)    osanike koosolekul (ÄS §§ 170-1721)

2)    kirjalikult (taasesitatavas vormis) hääletades (tuleb järgida ÄS § 173 lg-d 1-4 ette nähtud protseduurireegleid)

3)    konsensusliku kirjaliku otsusena (ÄS § 173 lg-d 6 ja 7)

 

Audiitori tagasikutsumine:

Osaühingu koosoleku protokoll

Hääletusprotokoll (koosolekut kokku kutsumata)

Osanike otsus (konsensus)

 

Audiitori valimine:

Osaühingu koosoleku protokoll

Hääletusprotokoll (koosolekut kokku kutsumata)

Osaniku(e) otsus (konsensus)

 

Käesoleval lehel olevate otsuste/protokollide näol on tegemist abistavate näidistega ning nende kasutamine pole kohustuslik. Vastavalt tegelikele asjaoludele võivad need vajada muutmist. Registrite ja Infosüsteemide Keskus ei vastuta mallide õiguspärasuse, terviklikkuse ega ajakohasuse eest.

Konsultatsiooniks ja juriidiliselt korrektsete dokumentide koostamiseks pöörduge notaribüroodesse või advokaatide poole.