Muudatused nõukogus

Näidistena on toodud otsused, mida saab kasutada nõukogu liikme ametiaja pikendamiseks; uue nõukogu valimiseks ja nõukogu liikme tagasikutsumiseks.

 

Ette nähtud kolm erinevat otsusevarianti, kuivõrd äriseadustiku kohaselt saab otsuseid vastu võtta:

1) osanike koosolekul (ÄS §§ 170-1721)

2) kirjalikult (taasesitatavas vormis) hääletades (tuleb järgida ÄS § 173 lg-d 1-4 ja § 189 lg 3 ette nähtud protseduurireegleid)

3) konsensusliku kirjaliku otsusena (ÄS § 173 lg-d 6 ja 7)

 

Nõukogu liikme ametiaja pikendamine:

Osaühingu koosoleku protokoll

Hääletusprotokoll (Koosolekut kokku kutsumata)

Osaniku(e) otsus (konsensus)

 

Uue nõukogu valimine:

Osaühingu koosoleku protokoll

Hääletusprotokoll (Koosolekut kokku kutsumata)

Osaniku(e) otsus (konsensus)

 

Nõukogu liikme tagasikutsumine:

Osaühingu koosoleku protokoll

Hääletusprotokoll (Koosolekut kokku kutsumata)

Osaniku(e) otsus (konsensus)

 

 

Käesoleval lehel olevate otsuste/protokollide näol on tegemist abistavate näidistega ning nende kasutamine pole kohustuslik. Vastavalt tegelikele asjaoludele võivad need vajada muutmist. Registrite ja Infosüsteemide Keskus ei vastuta mallide õiguspärasuse, terviklikkuse ega ajakohasuse eest.

Konsultatsiooniks ja juriidiliselt korrektsete dokumentide koostamiseks pöörduge notaribüroodesse või advokaatide poole.