Kapitali muutmine eurodesse

Ettevõtete aktsia ja osakapitali ei konverteerita eurodesse automaatselt. Iga ettevõte peab selleks ise soovi avaldama ning registreerima äriühingu aktsia- või osakapitali muudatused äriregistris.

1. jaanuarist 2012 ei kanta äriregistrisse enam põhikirja- või kapitalimuudatusi kroonides.

 

Edaspidi võib osaühingu väikseim osakapital olla 0,01 eurot, ühe osa väärtus peab olema vähemalt 0,01 euro ning osa peab olema 0,01 euro täiskordne. Aktsiaseltsi aktsiakapital peab olema vähemalt 25 000 eurot ja aktsia väikseim nimiväärtus või arvestuslik väärtus 10 senti. Kui aktsia nimiväärtus on suurem, siis see peab olema 10 sendi täiskordne. Aktsiaseltside puhul on lisandunud võimalus võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia.

Soovituslikud toimingud kapitali muutmiseks:

 1. Otsuste tegemine kapitali eurodesse ümberarvestamiseks ja põhikirja muutmiseks;
  Põhikirja muutmine vastavalt otsustatule. Seoses eurole üleminekuga võib kapitali ja põhikirja muutmise otsustada lihthäälteenamusega eeldusel, et osalusproportsioonid jäävad samaks;
 2. Muudatuste registreerimine väärtpaberiregistris (va osaühingud, kes ei ole EVKs registreeritud);
 3. Muudatuste registreerimine äriregistris:
 • Avalduse elektrooniliseks esitamiseks tuleb juhatusel siseneda e-äriregistri portaali ning alustada muutmiskande avalduse koostamisega.
 • Avalduse vormis tuleb muuta kapitali suurus, valuuta ning failina lisada muudetud põhikiri ja lisadokumendid ( osanike otsus/üldkoosoleku protokoll, juurdemakse korral makset tõendav dokument).
 • Lihtsustatud otsustamisprotseduuri puhul peab koosoleku protokoll kindlasti sisaldama viidet selle kohta, et osalusproportsioonid ei ole muutunud.
 • Avaldus tuleb e-äriregistri portaalis digitaalallkirjastada vähemalt ühe juhatuse liikme poolt (va kui on sätestatud esindusõiguse erisused).
  e-äriregistri portaal võimaldab digitaalallkirjade andmist ka omanikele kui avaldusele lisatud koosoleku protokoll on üles laaditud ilma digitaalallkirjadeta.
 • Pool aastat enne ja aasta pärast €-päeva antakse ettevõtjatele riigilõivuvabastus äriühingu aktsia- ja osakapitali Eesti kroonidest eurodesse konverteerimise muudatuse äriregistrisse kandmisel.
  Toiming on riigilõivust vabastatud vaid juhul kui avaldus sisaldab kapitali suuruse ja valuuta muudatust ning samade muudatustega põhikirja faili. Juhul kui põhikirja muudetakse ka muudes punktides või avaldus sisaldab täiendavaid muudatusi, tuleb riigilõiv siiski tasuda.
 • Lõpliku kontrolli esitatud avaldusele, lisadokumentidele, allkirjadele ja riigilõivu tasumise kohustusele teeb registriosakond, kes kandeavaldust menetleb.

Ettevõtja võib abistava tööriistana kasutada avalduse koostamise käigus eurokalkulaatorit, mis näitab võimaliku lähima seaduse nõuetele vastava kapitali muudatuse, mille tegemiseks kehtib lihtsustatud otsustamisprotseduur.

Aktsia- ja osakapitali konverteerimisel tuleb järgida minimaalse osa/aktsiakapitali nõuet ning nimiväärtuse minimaalse kordaja nõuet, säilitades aktsionäride või osanike osaluse proportsioonid ettevõttes.

Kapitali eurodeks konverteerimisel võib osalusproportsioone ka muuta, kuid siis ei ole tegemist lihtsustatud korras tehtava muudatusega.