Näpunäiteid tegevusala määramiseks

Alates 2008. aastast tuleb majandusaasta aruandes müügitulu jaotusesse lisada kuni kümme suuremat tegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 järgi.

Alates 01.01.2008 kehtib tegevusalade klassifikaatori versioon EMTAK 2008. Selle struktuur, selgitavad märkused ja üleminekutabelid on kättesaadavad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse lehekülgedel http://www.rik.ee/et/e-ariregister/emtak-tegevusalad ja https://emtak.rik.ee/EMTAK

 

Tegevusala määramise põhireeglid

EMTAK on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon. mis teeb majandusstatistika eri üksuste vahel võrreldavaks ning sellealased andmekogud kergesti tõlgendatavaks. EMTAKi struktuur on hierarhilise ülesehitusega ning viietasemeline.   

Tegevusala määramisel kasutatakse ülalt-alla meetodit, st tegevusala määramist alustatakse kõrgeimast tasemest, liikudes madalaima tasemeni.

Esmaseks sammuks tegevusala valimisel on oluline määratleda valdkond – esimene tase ehk jagu, mis on EMTAKi struktuuris tähistatud tähtkoodiga, nt  A - põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük; B - mäetööstus jne.

Tegevusala määramisel on oluline jõuda EMTAKi neljanda tasemeni. Paljudel juhtudel on neljanda taseme tegevusala liiga üldine, mistõttu on loodud juurde lisatase, s.o EMTAKi viies tase, mis on ühtlasi rahvuslik tase. Viies tase on aluseks korrektse tegevusalakoodi lõplikuks valikuks.

Oluliseks abimeheks EMTAKi kasutamisel on selgitavad märkused, kus iga tegevusala on põhjalikumalt kirjeldatud.

Õige tegevusala leidmiseks soovitame kõigepealt tutvuda klassifikaatori struktuuriga. Seal on välja toodud kõik tegevusalad; esimesest tähtkoodi tasemest kuni vajaliku neljanda tasemeni, mida märgib neljakohaline numberkood. Võimalik on kasutada  infosüsteemis tegevusala otsingut , milles on ka lingvistiline abi. Selgitavatest märkustest leiab vajaliku tegevusala kirjelduse. 

Näide. Alkoholi hulgimüük – struktuuris leiame neljanda taseme järgi tegevusala: jookide hulgimüük, ning sinna alla kuulub viienda taseme järgi ka alkoholijookide hulgimüük. 

 

Tootmine

Nii põllumajanduslik kui ka tööstuslik tootmine on primaarne tegevus, millega kaasneb toodetavate kaupade hulgi- ja/või jaemüük. Kui toodetavate kaupade kõrval müüakse ka sisseostetud tooteid, siis tuleb müügitulu jaotuses välja tuua nii omatoodangu kui ka ostukauba müügitulu. 

 

Remont ja hooldus

Remont ja hooldus jaotatakse remonditava või parandatava objekti järgi järgnevalt:

 • grupp 331 - metalltoodete, masinate ja seadmete remont; 
 • grupp 452 - mootorsõidukite hooldus ja remont;
 • grupp 454 - mootorrataste hooldus ja remont;
 • grupp 951 - arvutite ja sideseadmete  parandus;
 • grupp 952 - tarbeesemete ja  kodutarvete parandus.

 

Paigaldamine

Paigaldamist on kolme liiki: 

 1. paigaldamist, mis kaasneb seadmete müügiga, ei käsitleta kui põhitegevusala, nt müüja paigaldab enda müüdud elektrilise kodumasina; 
 2. paigaldamist iseseisva teenusena, nt sideseadmete paigaldust, erinevate tööstuslike masinate ja seadmete monteerimist ja häälestust, käsitletakse kui eraldiseisvat tegevusala,
 3. seadmete ja ehituslike toodete paigaldamine, mis on ehitiste oluliseks ja lahutamatuks koostisosaks, nt elektrijuhtmed, signalisatsiooniseadmed, aknad, kuulub ehituse alla.

 

Vahenduskaubandus

Grupp 461 - hulgimüük vahendustasu või lepingu alusel hõlmab ainult vahendustegevust, st et vahenduskaubandus hõlmab kõiki üksusi, mille põhitegevusala seisneb kauplemises kolmanda poole nimel. Nendeks võivad olla kaubaagendid või maaklerid või turustusorganisatsioonid, mis tegutsevad kolmanda poole eest.

 

Hulgikaubandus

Hulgikaubandusse kuuluvad kõik üksused, mille majandustegevus seisneb eelkõige kauba enda nimel edasimüümises jaemüüjatele, tööstus-, kaubandus-, institutsionaalsetele või professionaalsetele tarbijatele, äriühingutele või teistele hulgimüüjatele.

 

Hulgikaubandus liigitatakse ainult müüdava kaubavaliku alusel. Kui müüdav kaup vastab täpselt EMTAKi neljandale tasemele, tuleb üksus liigitada sellesse klassi. Kui müüdavad kaubad vastavad mitmele neljandale tasemele ja ühegi kaubagrupi osatähtsus ei ole 50% või rohkem, siis tuleb otsustada, kas ülekaalus on toidukaubad või muud kaubad. Kui ülekaalus on toidukaubad, siis määratleda - Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük.

Kui ülekaalus on muud kaubad, siis määratleda - Spetsialiseerimata hulgikaubandus.

 

Jaekaubandus

Jaekaubandus hõlmab üksusi, mille majanduslik tegevus seisneb kauba müümises peamiselt kodumajapidamises kasutamiseks. Jaemüük on enamasti korraldatud kõigile avatud ruumides. On siiski ka muid jaekaubanduse vorme, nagu müük posti, telefoni või Interneti teel saadud tellimuste põhjal, müük kauplusautodest või ajutistest müügikohtadest.

 

Jaekaubandust liigitatakse:

 1. Müügikoha tüübi alusel, st müük kauplustes või müük väljaspool kauplusi.
 2. Jaemüük kauplustes:
  a) uute kaupade jaemüük;
  b) kasutatud kaupade jaemüük.
 3. Uute kaupade jaemüügi puhul eristatakse jaemüüki spetsialiseeritud ja spetsialiseerimata kauplustes. 

Kui müüdav kaup vastab täpselt EMTAKi neljandale tasemele, tuleb üksus liigitada sellesse klassi.

Kui müüdavad kaubad vastavad mitmele EMTAKi 4-tasemele ja ühegi taseme osatähtsus ei ole 50% või rohkem, siis määratletakse üksus - jaemüük spetsialiseerimata kauplustes.

 

Transport

Transpordi puhul on vajalik eristada, kas tegemist on sõitjate või kaupade veoga. Samuti on oluline transpordivahendi liik, nt rong, buss, lennuk vms. 

Eraldi on välja toodud muud veondust abistavad tegevused, mille alla kuulub: 

 1. veoste ekspedeerimine – ettevõtja, kes organiseerib veo, kuid endal transpordivahendid puuduvad. Juhul kui ettevõtja tegeleb nii veo korraldamisega (ekspedeerimisega) kui ka oma transpordivahendiga kaubaveoga, tuleb müügitulu jaotuses näidata mõlemad tegevused;
 2. mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine;
 3. tollimaaklerite tegevus;
 4. mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, nt bussijaamade tegevus.

 

Majutus ja toitlustamine

Siia kuulub külastajate ja reisijate lühiajaline majutus. Pikaajaline majutus, mille puhul sõlmitakse eluruumi üürileping, liigitatakse kinnisvara alla. Kui ettevõtja pakub lisaks majutusele ka toitlustamist, siis tuleb see müügitulu jaotuses eraldi välja tuua. 

 

Toidu ja joogi serveerimise osa jaguneb järgnevalt:

 1. restoranid jm toitlustuskohad - sooja toidu pakkujad;
 2. toitlustamine üritustel – catering ja toitlustamine vabas õhus;
 3. jookide serveerimine - ajaviitekohad, kus põhiline osa müügitulust on jookide serveerimisest, nt ööklubid.

 

Reklaam ja reklaamivahendus

Reklaamiagentuurid - kliendi tellimusel reklaami kavandamine ideest teostuseni. 

Reklaamivahendus meedias - reklaami vahendamine elektroonilises ja trükimeedias.

 

Avalik haldus

Osas 84 - avalik haldus - liigitatakse ainult riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritud üksused. Äriühinguid siia ossa ei liigitata.

 

Organisatsioonide tegevus

Osas 94 - mujal liigitamata organisatsioonide tegevus - liigitatakse ainult mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse registreeritud üksused. Äriühinguid siia ossa ei liigitata.

 

Suletud koodid

Osa 97 puudutab ainult palgatöötajaid kasutavate kodumajapidamiste tegevust. Selle tegevuse tulemust arvestatakse rahvamajanduse arvepidamise süsteemis (SNA) arvesse kui toodangut. Seetõttu on klass olemas NACE Rev. 2-s. Kodumajapidamistes töötavad palgatöötajad ise siia ei kuulu, nt lapsehoidjate tegevus on liigitatud klassi 88.91, tekstiilipesu klassi 96.01 ja toapoisi/teenri tegevus klassi 96.9.

Osa 98 ei vasta Euroopa Liidu majandusstatistikale, kuid andmete kogumine info saamiseks kodumajapidamiste ja isemajandavate üksuste tegevuse kohta on oluline.

Vajadus oma tarbeks osutatavate tegevuste kirjeldamiseks tekkis andmete kogumisel tööjõu ja aja kasutamise vaatlustes. Kui turule orienteeritud tegevusi on võimalik kirjeldada NACE reeglite järgi, siis samade reeglite kasutamine kodumajapidamiste puhul pole võimalik, kuna lisandväärtuse suhte määramine pole teostatav. Taolised tegevused on sageli kombineeritud põllumajandusliku majapidamise, ehituse, tekstiilitööstuse, paranduse jms teenustega.

 

Kokkuvõtvalt -EMTAK klassifikaator on kasutusel ka mujal peale Äriregistri ning põhitegevusala klassifitseerimise. Seetõttu on klassifikaatoris ka koode ning tegevusi, mis on ettevõtjatele, segaduse vältimiseks, suletud.

Küsimuste ja probleemide korral saab abi RIKist:

e-post: tegevusala.emtak@rik.ee

 

Lingid seadustele:

Äriseadustik § 4 lõige 6

Kohtule dokumentide esitamise kord