Isikud

Personali haldusesse sisestatud andmeid saab sorteerida nime, isikukoodi/sünniaja, ameti, telefoninumbri ja e-maili aadressi järgi. Otsida on võimalik nime ja isikukoodi järgi. 

„Kuva ainult kustutatud“ – saab taastada kustutatud isikuid, selleks tuleb teha märge lahtrisse „Kuva ainult kustutatud“ ning siis vajutada nupule „Leia“. Nime peale vajutades avaneb isiku andmete vaade, kus asub nupp „Taasta isik“ – seda vajutades lisatakse isik tagasi aktiivsete töötajate nimekirja. 

Isikute alla saab lisada nii ettevõtte töötajaid kui ka teisi isikuid, kellele on vaja teha väljamakseid. 

Uut isikut on võimalik lisada Personal > Isikud > Lisa isik

 Pilt on eemaldatud.

Avanenud aknas on näha:

 • Eesnimi – isiku eesnimi 
 • Perekonnanimi – isiku perekonnanimi
 • Isikukood ja riik
 • Sünnikuupäev – Eesti isikukoodi täitmisel lisatakse sünnikuupäev automaatselt 
 • Telefon
 • E-mail
 • Aadress
 • Pank
 • Pangakonto number – number on vajalik lisada selleks, et maksekorralduste alla lisataks automaatselt uus maksekorraldus.
 • Muud andmed 
 • Maksuvaba tulu arvestus - Maksuvaba tulu piirsumma kuus - on isiku sooviavaldusel rakendatav maksimaalne tulumaksuvaba miinimumina rakendatav piirmäär tema väljamaksetele kalendrikuus. Maksuvaba tulu piirsumma ei saa ületada seadusjärgset maksimaalset lubatud maksuvaba tulu suurust kuus.
 • Ei rakendata sotsiaalmaksu miinimummäära – vastavalt seadusele ei pea teatud juhtudel maksma sotsiaalmaksu isiku eest miinimummääras
 • Sissenõudmise aeg/palgapäev – informatiivne lahter
 • Puhkusetasu maksmine – informatiivne lahter. Tuleb teha valik, kas puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval enne
 • On liitunud kogumispensioniga – seda, kas isik on liitunud kogumispensioniga, saab kontrollida kõrval olevast lingist „Kontrolli liitumist“. Kui lisatav isik on sünniaastaga 1983 või hilisem, täidab portaal liitumise kohal märke ise. Rippmenüüst tuleb valida ka kogumispensioni määr.
 • Isik saab kogumispensioni väljamakseid alates 
 • Isik on pensionil – tuleb märkida, kui isik on pensionil ning mis ajast alates ei peeta tema tasu pealt enam kinni töötuskindlustuse makseid
 • Isik on töövõimetuspensionär/vähenenud töövõimega isik - saab märkida riigipoolse sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise ja lõppemise kuupäeva
 • Isik on mitteresident - selle valikuga on lepingu lisamisel tasuliikide piirang, ehk kuvatakse ainult mitteresidentidele mõeldud tasuliigid.
 • Auto kasutamise võimalus 
 • Muu oluline info – siia on võimalik lisada veel informatsiooni töötaja kohta. Siia lisatud infot kuvatakse isiku andmete vaates „Muu olulise info“ lõigus ning väljamakse andmetel paremal veerus „Info isiku enda kohta personalihaldusest“ 

Pärast andmete salvestamist, tekib isik personali halduses nimekirja. Pärast salvestamist avaneb isiku andmete vaade, mille ülaosas on näha eelnevalt täidetud isiku andmed ja allpool kuvatakse muu oluline info, lepingu andmed ja isiku täiendavad kinnipidamised.

Uut lepingut on võimalik lisada peamenüüst Personal > Isikud > vajutada isiku nimele > Lisa uus leping

Pilt on eemaldatud.

Avanevas aknas kuvatakse:

 • Amet – mis ametikohal lisatav isik tööle hakkab
 • Lepingu algus – kohustuslik täita
 • Lepingu lõpp  
 • Töökoormuse % – kohustuslik täita töölepingu puhul, kuna näidatakse TSD-s
 • Peatamise algus
 • Peatamise lõpp
 • Tasu liik
 • Brutosumma

 

Lepingu tasu liikide andmed lisatakse ka automaatselt väljamakse koostamisel.

 

Ühe isiku kohta saab lisada mitu lepingut. Kõiki lisatud lepinguid saab muuta ja kustutada. Kui lepingu kehtivus on läbi, siis perioodi kuupäev muutub punaseks.

Tasuliike on võimalik hallata Seadistused > Väljamakse tasuliigid > Halda tasuliike. Juhul, kui seadistuste all on tasuliik deaktiveeritud, siis ei ole vastav tasuliik rippmenüüst valitav.

 

Isiku täiendavate kinnipidamiste alla tuleb märkida palgast kinnipeetavad summad, täites ära lahtrid:

 • Saaja isik – tuleb lisada eraldi isikuna
 • Summa (neto)
 • Kirjeldus – kinnipidamise kirjeldus 

Täiendavat infot lepingute koostamise kohta saab vaadata Töölepingu seadusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030?leiaKehtiv

 

Täiendavad kinnipidamised on näha väljamakse koostamisel, siia lisatud summade võrra vähendatakse välja makstavat netosummat.

E-arveldajas ei ole võimalik sõlmida reaalset töölepingut tööandja ja töövõtja vahel. Kogu dokumentatsioon peab olema tehtud väljaspool tarkvara.