Põhivara arvestus

Põhivara alammoodulis on kolm vahelehte: Põhivarad, kõik põhivara kanded ja põhivara alamkontod.

Põhivara moodulis saab näha ostuarvega või käsitsi lisatud põhivara kirjeid ja põhivara amortisatsioone.

Algbilansi sisestamisel kajastatakse põhivara vastaval põhivara kontol, kuid põhivara kirjet ei tehta põhivara arvestuse alla. Selleks, et võtta põhivara arvele, tuleb lisada käsitsi põhivara, vajutades nuppu „ Lisa uus põhivara käsitsi“. Avanevas aknas täita põhivara nimi, vastav põhivara konto, soetusmaksumus, arvele võtmise kuupäev, amortisatsiooni määr ning salvestada uus põhivara.

Põhivara on võimalik moodustada ka põhivara lõpetamata põhivaradest. Selline võimalus tekib, kui on tehtud ostuarve või käsitsi kanne kontoga 1850, 1860 või 1960. Seejärel tuleb lisada põhivara käsitsi ja valida tegevuse juures "Moodusta põhivara lõpetamata põhivaradest", täita vajalikud andmed ning all valida, millistest lõpetamata põhivaradest põhivara moodustatakse.

Kui põhivara soetatakse ja kajastatakse seda ostuarve kaudu, siis loob tarkvara automaatselt põhivara arvestuse alla põhivara kirje. Samuti tuleb ka selle põhivara kirje puhul määrata amortisatsiooni määr. Selleks vajutada põhivara real nuppu „vaata“ seejärel „Muuda põhivara andmeid“ ning täita ära amortisatsiooni määr.

Pärast põhivara lisamist avaneb põhivara andmete aken, kus on kaks vahelehte: põhivara andmed ja põhivara kanded.

Põhivara andmetes on näha põhivara andmeid, mida saab muuta, saab võtta põhivara arvele ning vajadusel kustutada. Pärast põhivara arvele võtmist tekib põhivara kannete vahelehele nupp „Koosta puuduvad amortisatsioonikanded“, millega saab koostada möödunud perioodi eest amortisatsioonikanded. Edaspidi koostab tarkvara iga kuu lõpus iga põhivara kohta amortisatsioonikanded iseseisvalt.

Kinnitatud põhivaral on võimalik tühistada arvele võtmist ja maha kanda.

Kinnitatud põhivara kustutamine

Juba arvele võetud põhivara saab e-arveldajast kustutada pärast amortisatsioonikannete tühistamist. Selleks tuleb vajutada nupule "Tühista amortisatsiooni kanded", seejärel "Tühista põhivara arvele võtmine" ning järgnevalt vajutada tekkinud nupule "Kustuta põhivara kirje".

Kinnitatud põhivara mahakandmine

Põhivara mahakandmiseks tuleb avada arvele võetud põhivara kirje ning vajutada nupule "Kanna põhivara maha"

Avanenud aknas on vaja märkida mahakandmise kuupäev. Kui kuupäev on minevikus ehk vahepeal on süsteemi tekitanud automaatselt amortisatsioonikandeid, kustutab süsteem need kanded pärast kuupäeva salvestamist ise automaatselt.

Juhul, kui pärast mahakandmist põhivara maha müüakse, tuleks koostada ka müügiarvete moodulist müügiarve. Müügiarve koostamisega põhivara bilansist maha ei kanta (vastav funktsionaalsus ei ole veel välja arendatud.) Põhivara mahakandmisel tuleb määrata mahakandmise kuupäev ning koostatakse automaatne kanne, millega kantakse järelejäänud amortisatsiooni summa automaatselt kahjumi kontole 7105.

 

Näide, kuidas põhivara maha kanda.

Näiteks on arvel auto põhivara kontol 1820 masinad ja seadmed. Auto soetusmaksumus on 2000 eurot. Kulumit on mahakandmise hetkeks arvestatud 1500 eurot.

Juhul, kui vajutate põhivara moodulis nupule „Kanna põhivara maha“, siis teeb portaal automaatkande:

D 1842 masinate ja seadmete akumuleeritud kulum 1500

D 7105 kahjum põhivara mahakandmisest 500

K 1820 masinad ja seadmed 2000

 

Müügiarvega põhivara müües tuleb luua uus toode/teenus, kus tulukontoks tuleb valida 3820 kasum põhivara müügist ning müügiarve kinnitada.

 

Põhivara võib olla müüdud kasumiga või kahjumiga või täpselt amortiseerimata summa eest.

 

1. Müük kasumiga.

Juhul, kui põhivara müügist saadav summa on suurem kui järelejäänud amortisatsiooni summa, näiteks müüakse see auto maha 1700 euroga (ettevõte ei ole km kohustuslane), teeb müügiarve süsteemis kande:

D 1210 ostjatelt laekumata arved 1700

K 3820 kasum põhivara müügist 1700

 

Ning selleks, et kasumiaruandes oleks kasum kajastatud ainult tulude real (mitte nii tulude kui ka kulude ridadel), võite teha antud põhivara müüki kokkuvõtva kande, millega vähendate kasumikontot kahjumi konto summa võrra (kasumi kontole jääb tegelik tulem põhivara müügist):

D 3820 kasum põhivara müügist 500

K 7105 kahjum põhivara mahakandmisest 500

Nüüd jääb kasumi kontole näha 1200 eurot, mis on selle müügi tegelik tulem.

 

2. Müük kahjumiga

Juhul, kui selle põhivara müügist saadav summa on väiksem, kui järelejäänud amortiseerimata summa, näiteks müüakse see auto maha 300 euroga (ettevõte ei ole km kohustuslane), teeb müügiarve süsteemis kande:

D 1210 ostjatelt laekumata arved 300

K 3820 kasum põhivara müügist 300

 

Ning selleks, et kasumiaruandes oleks kahjum kajastatud ainult kulude real (mitte nii tulude kui ka kulude ridadel), võite teha järgmise kande

D 3820 kasum põhivara müügist 300

K 7105 kahjum põhivara mahakandmisest 300

Nüüd jääb kahjumi kontole kasumiaruandes näha 200 eurot, mis on selle müügi tegelik tulem

 

3. Juhul, kui müüakse põhivara maha täpselt samas summas, kui on veel amortiseerimata (antud näites 500 euro eest), siis võite teha kande

D 3820 kasum põhivara müügist 500

K7105 kahjum põhivara mahakandmisest 500

Ning sellisel juhul kasumiaruandes ei kuvata kasumit ega kahjumit põhivara müügist

 

Kokkuvõtvad kanded on vabatahtlikud, neid ei pea tegema, majandustulemused nendest kannetest ei muutu, kuna ilma nende kanneteta on summad kasumiaruandes lisatud nii tulu- kui ka kulupoolele. Juhul, kui aga teete need kanded, siis on kasumiaruandes näha ainult tulupool või ainult kulupool ning seega pilt ka pisut selgem ettevõtte majandustulemuste kohta.