Osaühingu lõpetamise tavapärased etapid

1. Lõpetamisavalduse koostamine äriregistrile

Alustage likvideerimisavaldust, vajutades selleks juriidilise isiku vaates nupule "Likvideeri juriidiline isik"

a

 

Avalduses "Isikud" osas  lisatakse likvideerija andmed (tavapäraselt endised juhatuse liikmed)
"Dokumendid" osas tuleb lisada osanike otsus (dokumendi liik "organi otsus") ja koosoleku protokoll.

Avaldus tuleb allkirjastada ning esitada.

Loe täpsemalt: juhised likvideerimisavalduse esitamiseks

2. Likvideerimisteate avaldamine Ametlikes Teadaannetes (avaldamise riigilõiv 7 eurot; Info riigilõivude tasumise kohta Rahandusministeeriumi veebilehel). Teadolevatele võlausaldajatele peab saatma likvideerimisteate, kus tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest.

3. Likvideerimise algbilansi ja lõpetamisotsuse vastuvõtmise kuupäevaga lõppenud majandusaasta aruande (likvideerimisaruanne) koostamine, kinnitamine osanike poolt ja äriregistrile esitamine. Likvideerimise algbilanss koostatakse majandusaasta aruande koosseisu kuuluva bilansi reegleid järgides ja sellele lisatakse selgitav aruanne, mis sisaldab raamatupidamise aastaaruande lisades ettenähtud andmeid. Likvideerimis- ja lõpparuannete koostamist käsitleb täpsemalt Raamatupidamise Toimkonna juhend nr 13. 

Likvideerimisaruande esitamiseks peab juriidiline isik olema "Likvideerimisel" staatuses

4. Osaühingu varade müümine, võlgade sissenõudmine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine.

5. Lõppbilansi ja varajaotusplaani koostamine. 

Soovi korral saab lõpparuande koostada äriregistri e-aruandluskeskkonnas. Aruandluskeskkonnas tuleb valida "Aruande esitamine" ja seejärel "Lisa uus aruanne". Pärast juriidilise isiku valimist ja kuupäevade lisamist saab valida aruande liigi - Lõpparuanne. Varajaotusplaani saab valida lisade alt.

6. Vara jaotamine osanike vahel

7. Pangas osaühingu arvelduskonto sulgemine, vajadusel muude osaühingu nimel sõlmitud lepingute lõpetamine.

8. Mitte varem kui 6 kuud pärast osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmist ja likvideerimisteate avaldamist ning 3 kuud lõppbilansi ja varajaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamisest saab äriregistrile esitada osaühingu äriregistrist kustutamise avalduse. Avalduse "Isikud" osas kustutatakse likvideerijad ja lisatakse dokumentide hoidja andmed. Avalduse dokumentide osas lisatakse lõppbilanss ja varajaotusplaan. Kustutamiskande avaldusse tuleb vabas vormis kirjutada kustutamisotsuse tekst.

 

Kui toiminguid pole võimalik teha e-äriregistris, on alternatiiviks teha seda läbi notari.

Lisainfo eesti.ee lehel: https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/ettevotte-lopetamine/osauehingu-vabatahtlik-lopetamine

Juriidilise isiku likvideerimise juriidiliste küsimustega palume pöörduda juristi poole.