Lõpetamisotsus

Lõpetamisotsuse vastuvõtmisega ühing ei lõpe, vaid algab ühingu likvideerimine.

 

Mittetulundusühing (MTÜ)

MTÜ üldkoosoleku protokoll ja otsus

 

Osaühing (OÜ)

Osaühingu lõpetamisotsuse vastuvõtmisega osaühing ei lõpe, vaid algab ühingu likvideerimine. Likvideerimismenetluse käigus müüakse osaühingu vara, rahuldatakse võlausaldajate nõuded, jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel ning lõpuks kustutatakse osaühing äriregistrist.

 

Näidistena on antud kolm erinevat otsusevarianti, kuivõrd äriseadustiku kohaselt saab otsuseid vastu võtta:

  1. osanike koosolekul (ÄS §§ 170-1721)
  2. kirjalikult (taasesitatavas vormis) hääletades (tuleb järgida ÄS § 173 lg-d 1-4 ette nähtud protseduurireegleid)
  3. konsensusliku kirjaliku otsusena (ÄS § 173 lg-d 6 ja 7)

 

Osaühingu koosoleku protokoll

Hääletusprotokoll (koosolekut kokku kutsumata)

Osaniku(e) otsus (konsensus)

 

 

Käesoleval lehel olevate otsuste/protokollide näol on tegemist abistavate näidistega ning nende kasutamine pole kohustuslik. Vastavalt tegelikele asjaoludele võivad need vajada muutmist. Registrite ja Infosüsteemide Keskus ei vastuta mallide õiguspärasuse, terviklikkuse ega ajakohasuse eest.

Konsultatsiooniks ja juriidiliselt korrektsete dokumentide koostamiseks pöörduge notaribüroodesse või advokaatide poole.