Prokuura

Prokuura on volitus, mis annab ettevõtja esindajale (prokuristile) õiguse esindada ettevõtjat kõikide majandustegevusega seotud tehingute tegemisel. Prokurist võib ettevõtja kinnisasja võõrandada ja koormata üksnes juhul, kui ettevõtja on talle selle õiguse prokuuras andnud ja selle õiguse kohta on tehtud märge äriregistrisse. Prokuura võib anda ainult füüsilisele isikule (vt ÄS § 16 jj)

 

Näidistena on toodud otsused, mida saab kasutada prokuristi tagasikutsumiseks ja prokuristi valimiseks.

Mõlemaks puhuks on ette nähtud kolm erinevat otsusevarianti, kuivõrd äriseadustiku kohaselt saab otsuseid vastu võtta:

  1. osanike koosolekul (ÄS §§ 170-1721)
  2. kirjalikult (taasesitatavas vormis) hääletades (tuleb järgida ÄS § 173 lg-d 1-4 ette nähtud protseduurireegleid)
  3. konsensusliku kirjaliku otsusena (ÄS § 173 lg-d 6 ja 7)

 

Prokuristi tagasikutsumine:

Osaühingu koosoleku protokoll

Hääletusprotokoll (koosolekut kokku kutsumata)

Osaniku(e) otsus (konsensus)

 

Prokuristi nimetamine:

Osaühingu koosoleku protokoll

Hääletusprotokoll (koosolekut kokku kutsumata)

Osaniku(e) otsus (konsensus)

 

Kui osaühingul on nõukogu, on prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine nõukogu pädevuses. 

 

Käesoleval lehel olevate otsuste/protokollide näol on tegemist abistavate näidistega ning nende kasutamine pole kohustuslik. Vastavalt tegelikele asjaoludele võivad need vajada muutmist. Registrite ja Infosüsteemide Keskus ei vastuta mallide õiguspärasuse, terviklikkuse ega ajakohasuse eest.

Konsultatsiooniks ja juriidiliselt korrektsete dokumentide koostamiseks pöörduge notaribüroodesse või advokaatide poole.