Laenud

Laenude alammoodulis kuvatakse Teie ettevõtte poolt välja antud laene, nende graafikuid ja intressiarvutust. Laenud tuleb arvele võtta ka kannete moodulis (nii väljaantud laenud kui ka võetud laenud), juhendi arvele võtmiseks leiate kannete moodulist.

 

Laenude mooduli aktiveerimiseks tuleb minna Seadistused > üldised seadistused > tarkvara seadistused > muuda > teha valik„Laenude moodul aktiveeritud“ ning salvestada. Laenude haldamiseks valige programmi menüüst Arveldamine > Laenud.

Moodul koosneb aktiivsetest ja mitteaktiivsetest laenudest.

 

Uue laenu sisestamiseks - Arveldamine > Laenud > Lisa uus laen.

Pilt on eemaldatud.

Avanenud aknas on näha:

•      Laenu nimetus – kohustuslik väli

•      Klient – kohustuslik väli. Laenuga seotud klient, kellele väljastatakse laen. Klienti on võimalik valida olemasolevate klientide hulgast või lisada uus.

•      Laenusumma – kohustuslik väli. Laenu summa sisestamisel on võimalik valida erinevaid valuutasid sõltuvalt seadistusest. Kui soovitakse laen koostada mõnes teises valuutas kui euro, siis saab siin valida õige valuuta. Pärast valuuta valikut tekib juurde rida „Valuutakurss“ kus on näha valuutakursi lahtrit, mille peab täitma vastavalt panga kehtivale valuutakursile tehingu hetkel.

•      Intressimäär – laenu intressimäär

•      Laenulepingu sõlmimise kuupäev

•      Esimese tagasimakse kuupäev

•      Laenu periood – kohustuslik väli. Siia tuleb märkida laenuperioodi pikkus

•      Tagasimakse viis – saab teha valiku rippmenüüst

•      Tagasimakse intervall – kohustuslik väli. Valite laenu tagastamise intervalli: aasta, kvartal, kuu

•      Põhiosa varakonto – kohustuslik väli (Valida on võimalik kontot 1410 Laenunõuded)

•      Intressi tulukonto – kohustuslik väli. Siia tuleb valida sobiv intressi tulukonto: 8401 intressitulu võlakirjadelt, 8402 intressitulu laenudelt või 8409 muud intressitulud

•      Märkused – siia on võimalik lisada täiendavat infot kliendi või laenu kohta. Kuvatakse ettevõttesiseselt nimekirjades rohelise hüüumärgiga laenu nime järel. 

Pärast nõutud lahtrite täitmist tuleb vajutada nupule „Salvesta“. Samas vaates on võimalik kuvada laenugraafikut, vajutades nuppu „Kuva laenugraafik“ või katkestada laenu sisestamine nupuga „Katkesta“.

Laenu salvestamisel avaneb aken, kus on kuvatud laenu andmed ja laenugraafik. Selles vaates saab laenu kinnitada, muuta, kustutada või minna tagasi laenu nimekirja vaatesse moodulisse. Võimalusel saab lisada laenulepingut/laenuga seonduvat dokumenti failina, vajutades nuppu „Lae üles“ Laenulepingu/Dokumendi real.

Laenu kinnitamisel laen kinnitatakse ning tekitatakse aktiivsete laenu vahelehele kirje. Selles vaates saab laenu muuta mitteaktiivseks, tühistada kinnitus ja lisada laenulepingut või laenuga seonduvat dokumenti. Samuti on näha laenu andmeid, laenuga seonduvaid tasumisi/laekumisi ning laenugraafikut. Kui on soov muuta laen mitteaktiivseks, tuleb vajutada nuppu „Muuda mitteaktiivseks“. Sellega liigutatakse vastav kirje aktiivsete laenude vahelehelt mitteaktiivsete laenude vahelehele. Kui on soov tühistada laenu kinnitus, vajutada nuppu „tühista kinnitus“, sellega tühistatakse laenu kinnitus, tekib võimalus muuta laenu andmeid, kustutada laenukirje, kuid laenu kirje jääb aktiivsete laenude vahelehele. Juhul, kui laenukirje kustutakse ära, siis kaob kirje nimekirjast. Kui kustutatud kirjega olid seotud laekumised, siis jäävad need laekumiste moodulis alles, kuid laenu kirje kaob ära.

 

Aktiivsete laenude vahelehel saab laene filtreerida kuupäeva alguse/lõpu, konto, staatuse ja kliendi järgi. Staatus näitab, kas laen on kinnitamata, kinnitatud või tühistatud. Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Kuva“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerida saab nimetuse, kuupäeva, tagasimakse tähtaja, kliendi, laenusumma, intressimäära ja staatuse järgi. 

Laenude ridasid on võimalik avada, vajutades laenu nimetuse peale. Sõltuvalt laenu staatusest avanevad erinevad vaated.

Avades kinnitatud laenu, kuvatakse kasutajale laenu andmeid, laenuga seonduvaid tasumisi/laekumisi ning laenugraafikut. Kasutaja saab selles vaates aktiivse laenu muuta mitteaktiivseks, tühistada kinnituse või minna tagasi aktiivsete laenude vahelehele. Võimalusel saab lisada laenulepingut/dokumenti vajutades nuppu „Lae üles“.

Avades kinnitamata laenu, kuvatakse kasutajale laenu andmeid, laenuga seonduvaid tasumisi/laekumisi ning laenugraafikut. Kasutaja saab selles vaates kinnitamata laenu muuta, kinnitada, kustutada või minna tagasi aktiivsete laenude vahelehele. Võimalusel saab lisada laenulepingut/dokumenti vajutades nuppu „Lae üles“.

 

Mitteaktiivsete laenudevahelehel saab laene filtreerida kuupäeva alguse/lõpu, konto, staatuse ja kliendi järgi. Staatus näitab, kas laen on kinnitamata, kinnitatud või tühistatud. Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Kuva“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerida saab nimetuse, kuupäeva, tagasimakse tähtaja, kliendi, laenusumma, intressimäära ja staatuse järgi. 

Laenude ridasid on võimalik avada, vajutades laenu nimetuse peale. Sõltuvalt laenu staatusest avanevad erinevad vaated.

Avanevas aknas tekib võimalus muuta laen aktiivseks nupuga „muuda aktiivseks“ ning tühistada kinnitus või minna tagasi mitteaktiivsete laenude vahelehele.

Muutes laenu aktiivseks, liigutatakse laen mitteaktiivsete laenude vahelehelt aktiivsete laenude vahelehele. Tühistades kinnituse, tekib võimalus muuta mitteaktiivset laenu, kinnitada, kustutada või minna tagasi mitteaktiivsete laenude vahelehele.

 

Väljastatud laenude arvele võtmine toimub kannetemoodulis, tasumine ja tagasimaksete kajastamine toimub tasumiste/laekumiste mooduli kaudu. Laenu moodulis laenude salvestamisel ja kinnitamisel ei võeta raamatupidamislikult laenunõudeid arvele ega sooritata reaalset tasumist ettevõtte pangaarvelt. Kannete mooduli all leiate juhendi kannete loomiseks

 

Selleks, et sooritada laenu väljamakse või kajastada laenu tagasimakse tuleb lisada kirje Arveldamine > tasumised/laekumised.

 

Peale seda, kui on laekunud laenu tagasimakse ja intress, saab laekumise sidumiste alt valida laenu tagasimakset ning intressi. Seda saab valida sel juhul, kui maksjaks on valitud sama isik klient või tarnija, kellele laen on väljastatud.

 

Väljamakse või laenu tagasimakse kajastamiseks on kaks võimalust.

•         Laadida panga väljavõte

•         Lisada käsitsi tasumine/laekumine

 

 

 

Pangaväljavõtte laadimisel:

Panga väljavõtte laadimisel koostatakse automaatselt tasumiste ja laekumiste kirjed, kuid need on sidumata laenu väljamakse või tagasimakse kirjetega.

 

Laenu väljamakse sidumiseks, tuleb avada tasumiste vaheleht ning vajutada sidumata laenu tasumise rea lõpus nuppu „vaata“. Avanenud aknas on näha tasumise andmeid ning tasumise seoseid ostuarvete, töötajatele väljamaksetega ja kontodega. Ostuarve, töötajale väljamakse või tehingukonto lahtrist tuleb valida kinnitatud laenu väljamakse ning vajutada nuppu salvesta ja kinnita.

Avanevas aknas on näha, et laenu väljamakse on kinnitatud, raha on vähendatud arveldusarvelt/kassast/aruandva isiku kontolt ning on üles võetud laenunõue. Selles vaates on võimalik tasumine tühistada või minna tagasi tasumiste nimekirja.

Laenu tagasimakse sidumiseks, tuleb avada laekumiste vaheleht ning vajutada sidumata laenu tagasimakse rea lõpus olevale nupule „vaata“. Avanenud aknas on näha laekumise andmeid ja laekumise seoseid müügiarvete ja kontodega. Müügiarve või tehingukonto lahtrites peab valima nii laenu põhiosa kui intressi seose. Teist rida saab lisada nupuga „Lisa rida“, sellega tekitatakse teine seose rida. Põhiosa laekumise valikul tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada laenu põhiosa tagasimakse summa ning valida paremalt lahtrist laenu põhiosa laekumise rida. Laenu intressi laekumise valikul tuleb teisel real vasakule summa lahtrisse sisestada laenu intressi tagasimakse summa ning valida paremalt lahtrist laenu intressi laekumise rida. Laekumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega kinnitatakse seos laekumise ja laenu tagasimakse vahel ning koostatakse vastavad kanded, kus laekub raha ja krediteeritakse ülesvõetud laenunõudeid ning vastavat intressitulu kontot.

 

Käsitsi tasumise/laekumise lisamisel:

kui kasutaja otsustab käsitsi lisada laenu väljamakse tasumise või laenu tagasimakse laekumise, siis tuleb vajutada nuppu „lisa käsitsi“ ning täita ära tehingu andmed.

Laenu väljamaksmisel lisada käsitsi tasumine, täita ära tasumise andmed ning salvestada tasumine. Salvestamisel avaneb tasumise aken, kus on näha tasumise andmeid ning tasumise seoseid ostuarvete, töötajatele väljamaksetega ja kontodega. Ostuarve, töötajale väljamakse või tehingukonto lahtrist tuleb valida kinnitatud laenu väljamakse ning vajutada nuppu „Salvesta ja kinnita“.

Avanevas aknas on näha, et laenu väljamakse on kinnitatud, raha on vähendatud arveldusarvelt/kassast/aruandva isiku kontolt. Selles vaates on võimalik tasumine tühistada või minna tagasi tasumiste nimekirja.

Laenu tagasimakse laekumise lisamisel lisada käsitsi laekumine, täita ära laekumise andmed ning salvestada laekumine. Avanenud aknas on näha laekumise andmeid ja laekumise seoseid müügiarvete ja kontodega. Müügiarve või tehingukonto lahtrites peab valima nii laenu põhiosa kui ka intressi seose. Teist rida saab lisada nupuga „Lisa rida“, sellega tekitatakse teine seose rida. Põhiosa laekumise valikul tuleb vasakule summa lahtrisse sisestada laenu põhiosa tagasimakse summa ning valida paremalt lahtrist laenu põhiosa laekumise rida. Laenu intressi laekumise valikul tuleb teisel real vasakule summa lahtrisse sisestada laenu intressi tagasimakse summa ning valida paremalt lahtrist laenu intressi laekumise rida. Laekumise seose kinnitamiseks peab kasutaja vajutama nuppu „Salvesta ja kinnita“. Sellega kinnitatakse seos laekumise ja laenu tagasimakse vahel ning koostatakse vastavad kanded, kus laekub raha ja krediteeritakse ülesvõetud laenunõudeid ning vastavat intressitulu kontot. Pikaajalise laenu sisestamine

Kuna laenu kogu põhisumma (sh pikaajalise laenu oma) kajastati algselt kontol 1410, tuleb aasta lõpu seisuga teha käsitsi kanne, kus laenu pikaajaline osa viiakse õigele bilansi kontole.

Näiteks bilansipäeva kuupäeva seisuga 31.12.20xx tuleb viia laenu pikaajaline laekumata osa (kuupäev seisuga 31.12.20xx+1 aasta) sobivale pikaajalisele nõude kontole

D 1760  Mitmesugused pikaajalised nõuded (või muu sobiv pikaajalise nõude konto)

K 1410 Laenunõuded

Vajalikud laenu jäägid arvutada graafikust.

 

Iga majandusaasta lõpul tuleb pikaajaliste laenunõuete kontolt järgmise aasta tasutav osa kanda lühiajaliste laenunõuete alla kandega

D 1410 Laenunõuded

K 1760  Mitmesugused pikaajalised nõuded (või muu sobiv pikaajalise nõude konto)

Seda kannet tehakse väljaantud laenusumma täieliku laekumiseni.