REGISTRITE JA INFOSÜSTEEMIDE KESKUSE PÄRINGUSÜSTEEMIDE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (edaspidi nimetatud: RIK) päringusüsteemide kasutamise üldtingimused (edaspidi nimetatud: Üldtingimused) on RIK-i päringusüsteeme kasutada sooviva isiku või asutuse (edaspidi nimetatud: Klient) poolt sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingu lahutamatu osa.

1.2. Üldtingimused kehtivad üldsätetena kõikidele Üldtingimuste alusel sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingutele, mis puudutavad juurdepääsu järgmistele RIK-i poolt hallatavatele või vahendatavatele elektroonilistele andmekogudele (edaspidi: Andmekogud): e-kinnistusraamat, e-äriregister, Euroopa Äriregister (EBR) ja Ametlikud Teadaanded.

1.3. Lisaks päringusüsteemide kasutamise lepingu Üldtingimustele ja vastavalt Üldtingimustele kokku lepitud eritingimustele, reguleerivad RIKi ja Kliendi (edaspidiselt nimetatud eraldi Pool ja ühiselt Pooled) õigussuhet kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, samuti RIK-i poolt kehtestatud ning veebilehel www.rik.ee avaldatud või muul viisil RIK-i poolt Kliendile tutvustatud teenusekirjeldused ning kasutusjuhendid ja andmekaitsetingimused.

2. PÄRINGUSÜSTEEMIDE KASUTAMISE LEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimiseks esitab Klient e-äriregistri teabesüsteemis avalduse, täites kõik nõutud andmed. Süsteem genereerib esitatud andmetele tuginedes päringusüsteemi kasutamise lepingu eritingimused, mis Üldtingimustega koos moodustavad päringusüsteemide kasutamise lepingu. Kliendil on võimalus leping süsteemis digitaalselt allkirjastada või digitaalse allkirjastamise võimatuse korral printida leping välja ja allkirjastada paberkandjal. Paberkandjal allkirjastades tuleb allkirjastatud leping edastada RIK-i.

2.2 Klient on kohustatud päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimisel esitama RIK-ile enda kohta õiged, täielikud ja tegelikkusele vastavad andmed. RIK-il on õigus nõuda lepingu täitmise käigus Kliendilt andmeid ja dokumente esitatud teabe kontrollimiseks ja uuendamiseks.

2.3. Klient, kes kasutab päringusüsteeme õigusaktide alusel avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks (edaspidi nimetatud ka: Asutus), peab päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimisel avaldama RIK-ile, millise seadusesätte alusel milliseid andmeid ja millisel hulgal vajatakse, samuti Asutuse IP-aadressid, millelt päringusüsteeme kasutatakse.

2.4. Päringusüsteemide kasutamise leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Klient allkirjastab päringusüsteemide kasutamise lepingu. Juhul, kui leping allkirjastatakse paberkandjal hakkab leping RIK-i jaoks kehtima hetkest, mil paberkandjal lepe jõuab RIK-i.

2.5. RIK-i poolt osutatavate teenuste kirjeldused ja tingimused on toodud veebilehel www.rik.ee. Päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimisel tuleb muuhulgas märkida, kui Klient soovib juurdepääsu Euroopa Äriregistrile või soovib tellida muid päringusüsteemide kasutamisega seotud RIKi lisateenuseid. Juhul, kui Klient soovib tellida RIK-ilt lisateenuseid pärast päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimist või lõpetada valitud lisateenuse ostmise, peab Klient esitama RIK-ile vastava, allkirjastatud avalduse.

3. JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUDELE

3.1. Kliendi esindajana on Kliendi nimel ja arvel õigus päringusüsteeme kasutada ja Andmekogudest päringuid teha füüsilisel isikul, kes on Kliendi poolt määratud päringuõigusliku isikuna (edaspidi nimetatud: Kasutaja).

3.2. Päringusüsteemide kasutamise lepingu, v.a ainult rekvisiitide teenuste kasutamiseks, sõlmimisel määrab Klient administraatorkasutaja, kellel on RIK-i poolt määratud mahus õigus Kliendi nimel lisada ja kustutada Kasutajaid ning avada ja sulgeda Kasutajatele Kliendi poolt tellitud teenuseid. RIK-il on õigus nõuda, et Klient teavitaks RIK-i kõikide Kasutajate andmetest. Klient peab RIK-i teavitama viivitamata kõikidest muudatustest administraatorkasutaja andmetes.

3.3. Päringusüsteemide kaudu Andmekogudest päringute tegemine eeldab Kliendi või Kasutaja identifitseerimist. RIK väljastab Kliendile päringusüsteemide kasutamiseks vajalikud kasutajanime ja parooli 4 (nelja) tööpäeva jooksul arvates päringusüsteemide kasutamise lepingu jõustumisest. Kasutajad, kes kasutavad päringusüsteeme Asutuse nimel tasuta, peavad enda identifitseerimiseks kasutama isiku digitaalset tuvastamist võimaldavat sertifikaati (ID-kaart, mobiil-ID vmt.), välja arvatud õigusaktides sätestatud erandid.

3.4. Klient on vastutav kõikide tema nimel tegutsevate Kasutajate eest ning tagab, et Kliendi nimel tegutsev Kasutaja täidab kõrvalekaldumatult päringusüsteemide kasutamise lepingu ja õigusaktide tingimusi ning RIK-i poolt kehtestatud päringusüsteemide kasutamise nõudeid.

3.5. Kasutajal on õigus kasutada üksnes temale väljastatud paroole. Klient ja Kasutaja kohustuvad hoidma salajas päringusüsteemide kasutamiseks vajalikke kasutajanimesid ja paroole ning rakendama muid abinõusid, mis välistavad kolmandate isikute poolt päringusüsteemide kasutamise ja Andmekogudest päringute tegemise Kasutajate identifitseerimistunnuste abil. Iga päringusüsteemide kasutamise toiming, mis on teostatud Kasutaja identifitseerimistunnuseid kasutades kehtib RIK-i suhtes Kliendi poolt tehtud toiminguna ning selle eest vastutab Klient.

3.6. Klient kohustub muutma paroole viivitamatult, kui on kahtlus, et paroolid on saanud teatavaks kolmandatele isikutele.

4. ANDMETE KASUTAMINE

4.1. Päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et kasutab päringusüsteeme ja Andmekogudest saadud andmeid kooskõlas kõikide kehtivate õigusaktidega, heas usus ja hoidudes RIKi või kolmandaid isikuid kahjustavast tegevusest. Kliendil on keelatud kasutada päringusüsteeme õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

4.2. Kui Pooled ei ole eraldi kokku leppinud teisiti, on Kliendil keelatud Euroopa Äriregistrist saadud andmeid edasi müüa või muul viisil võõrandada. Euroopa Äriregistri andmeid kasutades peab Klient lisaks Üldtingimustele järgima erinevate riikide registrite poolt kehtestatud tingimusi ja piiranguid, mis on avaldatud Euroopa Äriregistri päringusüsteemi veebilehel või veebilehel www.rik.ee.

4.3. Kliendil on kohustus järgida päringusüsteemide vahendusel Andmekogudest saadud andmete töötlemisel kõiki Eesti ja Euroopa Liidu kehtivaid isikuandmete kaitse õigusakte, sealhulgas piiranguid isikuandmete edastamisel välisriikidesse.

5. TASU JA MAKSETINGIMUSED

5.1. Päringusüsteemide kasutamine on tasuline. Teenustasud kehtestatakse justiitsministri määrustega või RIK-i direktori käskkirjaga. Teenustasud on hinnakirjana avaldatud ka RIK-i veebilehel www.rik.ee. Erandina, ainult õigusaktides sätestatud juhtudel, on Kliendil õigus päringusüsteeme ja Andmekogusid kasutada tasuta.

5.2. Klient kohustub tasuma päringusüsteemide kasutamisega seotud teenustasud 1 (üks) kord kuus RIK-i poolt esitatud arve alusel vastavalt kehtivatele teenustasude määradele ja kooskõlas Üldtingimustes sätestatuga.

5.3. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, edastab RIK arve Kliendile ainult elektroonilisel kujul. Arve tuleb tasuda 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul arvates arve väljastamisest.

5.4. RIK-il on õigus kehtestada Kliendile rahaline limiit Euroopa Äriregistrist päringute tegemiseks. Limiidi arvestusperioodiks on kalendrikuu ning limiidi täitumisel on RIK-il õigus peatada Kliendi juurdepääs Euroopa Äriregistrile. Limiit määratakse päringusüsteemide kasutamise lepingu eritingimustes ning limiidi muutmiseks pärast lepingu sõlmimist peab Klient esitama RIK-ile kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud avalduse. RIK-il on õigus keelduda limiidi suurendamisest.

5.5. Kliendil tuleb teenustasud, mida arvestatakse kalendrikuu põhjal (edaspidi: Kuutasu), sealhulgas abonenditasu ja kuutasu XML-teenuste eest, tasuda täies ulatuses ka aja eest, mil Kliendi juurdepääs päringusüsteemile on piiratud vastavalt Üldtingimustes toodule. Kuutasu arvestatakse vaatamata sellele, kas Klient kasutab päringusüsteeme või mitte. Kuutasu ei arvestata aja eest, mil päringusüsteemide kasutamise lepingu kehtivus oli RIK-i poolt peatatud Üldtingimuste punktide 5.8 ja 7.1 kohaselt.

5.6. Teenustasude muutumisest teavitatakse Klienti RIK-i veebilehe www.rik.ee kaudu vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist. Eelpoolnimetatud etteteatamise tähtaega ei kohaldata muudatuste puhul, millega kaasneb teenuste hindade alandamine või uute teenuste lisandumine hinnakirja.

5.7. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud arvel näidatud pangakontole. Tasu maksmisega viivitamisel on RIK-il õigus nõuda Kliendilt viivist 0,06% tähtajaks tasumata summalt päevas iga viivitatud kalendripäeva eest.

5.8. Võlgnevuse tekkimisest teavitab RIK Klienti esmalt meeldetuletusega, mis väljastatakse kui arve tasumise tähtajast on möödunud 14 (neliteist) kalendripäeva tasumise tähtajaga 14 (neliteist) kalendripäeva. Meeldetuletuses toodud nõude täitmata jätmisel väljastatakse Kliendile teine meeldetuletus maksetähtajaga 14 (neliteist) kalendripäeva. Teise meeldetuletuse väljasaatmisega üheaegselt piiratakse Kliendi juurdepääsu päringusüsteemidele kuni võlgnevuse likvideerimiseni (juurdepääsu piirang lõpetatakse 3 tööpäeva jooksul võlgnevuse likvideerimisest) ja peatatakse lepingu kehtivus. Teises meeldetuletuses toodud maksetähtajaks nõude täitmata jätmisel väljastatakse Kliendile kolmas meeldetuletus nõude koheseks täitmiseks. Nõude täitmata jätmisel loetakse kolmas meeldetuletus lepingu ülesütlemisavalduseks ning leping RIK-i poolt ülesöelduks 5 (viie) kalendripäeva möödumisel arvates meeldetuletuse nr 3 väljastamisest.

5.9. Klient on kohustatud hüvitama RIK-i kulud, mis on seotud Kliendilt võlgnevuste sissenõudmisega, sh kulutused võlgnevuste sissenõudmises osalevate RIK-i esindajana tegutsevate isikute abi eest.

5.10. Kliendi poolt enammakstud summad arvestatakse järgmise arve ettemakseks. Kliendi poolt enammakstud summa, mis on väiksem kui 11.50eurot, arvestatakse ettemaksuks Klienti sellest teavitamata. Juhul, kui summa on suurem kui 11.50eurot, teavitab RIK Klienti punktis 9.2 sätestatud korras hiljemalt vastava kvartali viimasel päeval. Kui Klient soovib enammakstud summa tagastamist, tagastab RIK enammakstud summa Kliendi poolt teatatud arveldusarvele. Lepingu lõppemisel tagastab RIK enammakstud summa Kliendile.

6. PÄRINGUSÜSTEEMIDE HOOLDUS

6.1. RIK teeb kõik endast sõltuva, et tagada päringusüsteemide häireteta toimimine.

6.2. RIK-il on õigus piirata Kliendi ühendus päringusüsteemidega täielikult või osaliselt viimaste parandamiseks või hooldamiseks vajalike tööde tegemiseks. Planeeritud katkestustest teavitab RIK Klienti esimesel võimalusel päringusüsteemi kaudu või veebilehel www.rik.ee. Päringusüsteemi hooldustööde ajal on RIK-i lepingust tulenevate kohustuste täitmine Kliendi ees peatunud ning RIK-il ei ole kohustust eelnimetatud põhjusel päringusüsteemide kasutamise lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisest tekkinud võimalikku kahju Kliendile hüvitada.

6.3. RIK võib kehtestada päringusüsteemide ekspluatatsiooninõuded, mis avaldatakse veebilehel www.rik.ee ja millest RIK lähtub teenuste osutamisel ja päringusüsteemide korrashoiul. Päringusüsteemide ekspluatatsiooninõuded on avaldatud informatiivsel eesmärgil, need ei ole päringusüsteemide kasutamise lepingu lisadeks.

6.4. RIK-il on õigus kontrollida päringusüsteemide kasutamist Kliendi poolt ja esitada täitmiseks kohustuslikke järelepärimisi päringusüsteemide ja Andmekogude kasutamise seaduslikkuse kohta.

6.5. Kliendil ja Kasutajal on keelatud teha mistahes toiminguid, mis võivad ohustada päringusüsteeme või Andmekogude turvalisust. RIK-il on õigus piirata Kliendi juurdepääsu päringusüsteemidele viivitamata juhul, kui RIK-il tekib kahtlus Kliendi toimingute turvalisuse osas.

6.6. Kliendil ei ole lubatud kasutada päringusüsteemides programme, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks. Käesolevas sättes nimetatud piirangud ei kehti nende veebilehtede piires, mille osas on sõlmitud kokkuleppe XML-teenuste kasutamiseks.

6.7. RIK-il on õigus teha seoses päringusüsteemidega ühepoolselt mistahes muudatusi, sealhulgas selliseid, mille tulemusena muudetakse päringusüsteemide funktsionaalsust, disaini, struktuuri, internetiaadressi (URL), turvaelemente vms, samuti muuta või täiendada teenuste sisu või koosseisu või lõpetada mõne teenuse osutamine. Klienti teavitatakse vastavatest muudatustest RIK-i veebilehel www.rik.ee.

7. LEPINGU PEATAMINE JA JUURDEPÄÄSU PIIRAMINE

7.1. Kliendil on õigus taotleda RIK-ilt päringusüsteemide kasutamise lepingu kehtivuse peatamist, esitades RIK-ile sellekohase kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud avalduse. RIK peatab lepingu kehtivuse hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest. Lepingu kehtivus taastatakse Kliendi kirjaliku avalduse alusel ning pärast RIK-i poolt kehtestatud päringusüsteemide juurdepääsu taastamise tasu laekumist. Kui Klient ei ole 1 (ühe) aasta möödudes alates lepingu peatamisest avaldanud soovi lepingu kehtivus taastada, loetakse päringusüsteemide kasutamise leping lõppenuks.

7.2. Lisaks Üldtingimuste punktis 5.8, 6.2 ja 6.5 sätestatule võib RIK piirata Kliendil päringusüsteemide kasutamist, kui:

7.2.1. Klient rikub Üldtingimuste punkti 6.6 nõudeid või on päringusüsteeme kasutanud muul viisil, mis häirib teisi kasutajaid, päringusüsteemide funktsionaalsust või kuritarvitanud muul viisil päringusüsteeme või Andmekogusid;

7.2.2 Klient rikub oluliselt muid päringusüsteemide kasutamise lepingu nõudeid ning ei ole rikkumist kõrvaldanud 5 (viie) kalendripäeva jooksul arvates RIK-ilt vastava nõude saamisest.

7.2.3 päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlminud Klient on esitanud RIKile allkirjastatud avalduse muude teenuste kasutamise piiramiseks ainult rekvisiitide teenuste kasutamise perioodil. Avalduse esitamisel peab Klient arvestama asjaoluga, et muude teenuste kasutamise piiramine hakkab kehtima 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvates avalduse esitamise tööpäevast. Ainult rekvisiitide teenuste kasutamise perioodil ei kohaldu Kliendile Lepingu punktis 5.5 toodud tasud.

7.3. Kui RIK ei ole lepingut vastavalt Üldtingimuste punktile 8.3 erakorraliselt üles öelnud, taastab RIK päringusüsteemide kasutamise võimaluse Kliendile 2 (kahe) tööpäeva jooksul, kui Üldtingimuste punktis 7.2 toodud asjaolud on ära langenud ja Klient on tasunud RIK-ile kõik sissenõutavaks muutunud võlgnevused ja RIK-i poolt kehtestatud päringusüsteemide juurdepääsu taastamise tasu ning teatanud RIK-ile võlgnevuse tasumisest.

8. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPPEMINE

8.1. Päringusüsteemide kasutamise leping on sõlmitud tähtajatuna. Lepingu ülesütlemine võib toimuda Kliendi või RIK-i algatusel või Poolte kirjalikul kokkuleppel.

8.2. Pooltel on õigus päringusüsteemide kasutamise leping korraliselt üles öelda igal ajal ja sõltumata põhjusest, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult ette 5 (viis) kalendripäeva.

8.3. RIK-il on õigus leping ilma punktis 8.2 määratud etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui lepingu ülesütlemise põhjuseks on Üldtingimuste punktides 5.8, 6.5, 6.6 või 7.2 toodud asjaolud.

9. TEAVITAMISKOHUSTUS

9.1. Klient kohustub teavitama RIK-i oma andmete muutumisest ning edastama uued andmed RIK-ile viivituseta RIK-i märgitud kontaktaadressil. RIK teavitab oma kontaktandmete muutumisest päringusüsteemi veebilehel või veebilehel www.rik.ee. Kuni teine Pool ei ole teatanud vastupidist, on kummalgi Poolel õigus eeldada, et kontaktandmeid ei ole muudetud, samuti pole muudetud  administraatorkasutaja ega Kasutajate õigusi ega neid tühistatud.

9.2. Lepinguga seotud informatsioonilise iseloomuga teateid võib teisele Poolele edastada ka e-posti teel. Kui Üldtingimustes ei ole määratud teisiti, tuleb teated, mis toovad endaga kaasa õiguslikud tagajärjed, vormistada kirjalikult ja edastada allkirja vastu või postiga või digitaalallkirjastatult e-posti teel.

10. SANKTSIOONID

10.1. RIK vastutab ainult päringusüsteemide kasutamise lepingu tahtliku rikkumise korral, millisel juhul on Kliendil õigus nõuda RIK-ilt vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. RIK ei ole vastutav mis tahes muu Kliendil tekkida võiva kahju eest ega ole kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist või muud sarnast kahju.

10.2. Klient vastutab lepingu rikkumisega RIK-ile tekitatud varalise kahju eest. Klient ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Vääramatu jõu määratlemisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduses sätestatust.

10.3. Üldtingimustes sätestatud Kliendi kohustuste rikkumisel on RIK-il õigus nõuda Kliendilt igakordsel rikkumisel leppetrahvi summas kuni 10 000 (kümme tuhat) eurot ning tekitatud kahju hüvitamist.

11. MUUD TINGIMUSED

11.1. Kui õigusaktides ei ole ette nähtud avaldamise kohustust, peavad Pooled hoidma salajas neile päringusüsteemide kasutamise lepingu sõlmimise ja täitmisega seoses teise Poole kohta teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet, ennekõike teavet Kliendi äritegevuse kohta, lepingu täitmisega seotud tehnilisi lahendusi ja turvanõudeid ning muud tundlikku informatsiooni, mis ei ole avalikult kättesaadav. Sätestatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult.

11.2. Käesolevad Üldtingimused jõustuvad 10.06.2011.a. Samast kuupäevast kaotab kehtivuse RIK-i direktori 11.06.2007.a. käskkirjaga nr 59 kinnitatud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse Andmebaasidest Andmete Väljastamise Üldtingimuste redaktsioon.

11.3. RIK-il on õigus muuta ning täiendada Üldtingimusi. Muudatustest teavitatakse RIK veebilehe www.rik.ee või massiteabevahendite kaudu või muul mõistlikul viisil vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne muudatuste kehtima hakkamist. Kui Klient 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Üldtingimuste muutmise kohta teate avaldamisest ei ütle lepingut üles, siis loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud oma tahet vastavate muudatuste aktsepteerimiseks ja tunnistanud seega, et ei oma Üldtingimuste muudatuste suhtes pretensioone. Käesolevad Üldtingimused muutuvad lepingu lahutamatuks osaks ja Pooltele kohustuslikuks alates nende jõustumise päevast.

11.4. Pretensiooni korral tuleb Kliendil pöörduda RIK-i poole. Pooltevahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt. Kui tarbijast Klient on esmalt pöördunud pretensiooniga RIK-i poole ning vaidluse lahendamise osas puudub üksmeel, on tarbijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole.