Laekumised/Tasumised

Laekumiste ja tasumiste haldamiseks valige programmi menüüst Arveldamine > Laekumised/Tasumised.

Tasumise või laekumise käsitsi lisamiseks tuleb vajutada nupule „Lisa käsitsi“, täita vajalikud andmed ning vajutada nupule „Salvesta ja kinnita“.Pilt on eemaldatud.

Internetipangast saab valitud perioodi kohta konto väljavõtte alla laadida. Hetkel on toetatud pankades kasutatav TH5 ja XML konto väljavõtte formaadid. Alla laaditud konto väljavõte tuleb üles laadida kasutades nuppu “Lae panga väljavõte XML/TH5”. Võimaluse korral seob e-arveldaja laekumised ja tasumised automaatselt, kuid neid laekumisi ja tasumisi, mida väljavõttelt laadides automaatselt ei seotud arvetega, on võimalik siduda käsitsi, valides programmi menüüst Arveldamine > Laekumised/Tasumised > vajutate rea lõpus„vaata“ ning valite sidumise lõigus sobiva arve või tehingu konto.

Juhul, kui olete tasumise või laekumise sidumisest lahti võtnud ning soovite seda uuesti siduda, saate kasutada nuppu „Seo tehingud automaatselt“, siis seotakse ära jälle need tehingud, mida programm suudab ise tuvastada, ülejäänud tuleb uuesti siduda käsitsi.

Laekumiste/Tasumiste alammoodulis on kolm vahelehte: laekumised, tasumised ja üleslaaditud väljavõtted.

Laekumiste vahelehel on koondatud sidumata ja seotud laekumised.

Sidumata laekumised tekivad üleslaaditud pangaväljavõtetelt või käsitsi lisatud laekumiste kirjetelt. Laekumised, mida ei õnnestunud automaatselt siduda, tuleb siduda käsitsi, vajutades nupule "Seo tehingud automaatselt", avades laekumise kirje paremalt nupuga „Vaata“. Sidumata laekumised saab siduda arvete, väljamaksetega või kontodega. Pärast sidumist muutub kirje staatuseks "Seotud".

Laekumisi on võimalik filtreerida, sorteerida ja otsida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu, konto, kliendi ja staatuse järgi. Staatus näitab, kas laekumised on arvetega sidumata või seotud. Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Vaata“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerida saab konto, kuupäeva, summa, maksja, viitenumbri, selgituse ja staatuse järgi.

Otsingu lahtrit saab kasutada summa, maksja, viitenumbri ja selgituse otsingutel.

Seotud ja sidumata laekumisi on võimalik avada, vajutades rea lõpus „Vaata“.

Avanevas vaates kuvatakse kasutajale andmeid sõltuvalt laekumise staatusest. Kui tegu on sidumata laekumisega, on avanevas aknas näha: laekumise andmeid ja laekumise seose valikuid müügiarvete ja kontodega. Samas vaates on võimalik muuta laekumise andmeid ning kustutada laekumine.

Kui tegu on seotud laekumisega, on avanevas aknas näha: tehingu infot, seotud objekte ja loodud kandeid. Kasutaja saab vajadusel tühistada kinnituse (seose müügiarvete või kontodega), pärast seda saab muuta laekumise andmeid, kustutada laekumise või siduda uue müügiarve või tehingu kontoga.

Laekumiste müügiarvetega sidumiseks peavad need olema kinnitatud staatuses.

Juhul, kui kasutajal tekib kliendipoolne ettemaks müügiarve sidumisel laekumisega (laekunud on suurem summa, kui seda oli müügiarvel), siis lisatakse laekumisele lisaks müügiarve reale veel üks rida, milleks on 2210 – ostjate ettemaks (summa lahtrisse täidetakse enamlaekunud summa). Edaspidi saab kasutada ettemaksu uute müügiarvete tasaarveldamiseks.

Kui laekumine on seotud sularaha kassa kontoga on laekumise avamisel võimalik salvestada ettevalmistatud kassa sissetuleku orderit real „Kassa sissetuleku order“.

Tasumiste vahelehel on koondatud sidumata ja seotud tasumised.

Sidumata tasumised tekivad üleslaaditud pangaväljavõtetelt või käsitsi lisatud laekumiste kirjetelt. Tasumised, mida ei õnnestunud automaatselt siduda, vajutades nupule "Seo tehingud automaatselt", tuleb siduda käsitsi, avades laekumise kirje paremalt nupuga „Vaata“. Sidumata tasumised saab siduda ostuarve, töötajale väljamakse või tehingu kontoga. Pärast sidumist muutub kirje staatuseks "Seotud".

Tasumisi on võimalik filtreerida ja sorteerida. Filtreerida saab kuupäeva alguse/lõpu, konto ja staatuse järgi. Staatus näitab, kas laekumised on arvetega sidumata või seotud. Kui olete filtrist parameetrid välja valinud, siis tulemuste kuvamiseks on vaja vajutada nuppu „Vaata“, filtri tühistamiseks on vaja vajutada „Tühista filter“. Kuupäeva alguse ja lõpu lahtritesse saab sisestada filtreerimiseks otsitavad kuupäevad. Juhul, kui sisestada ainult alguskuupäev, otsib programm alates sisestatud kuupäevast ja hilisemaid kandeid. Juhul, kui sisestada lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded kuni antud kuupäevani. Kui sisestada nii alguse kui ka lõpu kuupäev, leiab programm kõik kanded antud vahemikus. 

Sorteerida saab konto, kuupäeva, summa, maksja, viitenumbri, selgituse ja staatuse järgi.

Otsingu lahtrit saab kasutada summa, maksja, viitenumbri ja selgituse otsingutel.

 

Seotud ja sidumata tasumisi on võimalik avada, vajutades rea lõpus „Vaata“

Avanevas vaates kuvatakse kasutajale andmeid sõltuvalt tasumise staatusest. Kui tegu on sidumata tasumisega, on avanevas aknas näha: tasumise andmeid ja tasumise seose valikuid ostuarvete, töötajate väljamaksetega või tehingu kontodega. Samas vaates on võimalik muuta tasumise andmeid ja kustutada tasumine.

Kui tegu on seotud tasumisega, on avanevas aknas näha: tehingu infot, seotud objekte ja loodud kandeid. Kasutaja saab vajadusel tühistada kinnituse (seose ostuarvete, töötajate väljamaksetega või tehingu kontodega) ning peale seda saab tasumist kustutada või siduda uute ostuarvete, töötajate väljamaksetega või tehingu kontodega.

Ostuarvete ning väljamaksetega tasumiste sidumiseks peavad need olema kinnitatud staatuses. Kui tasumine on seotud sularaha kassa kontoga on tasumise avamisel võimalik salvestada ettevalmistatud kassa väljamineku orderit real „Kassa väljamineku order“.

Üleslaaditudd väljavõtete all näeb pangast programmi laaditud väljavõtteid. 

Väljavõtete üleslaadimisel on oluline arveldusarve erinevate väljavõtete perioodide vähemaltühepäevane kattuvus. See on vajalik, et süsteemis ei tekiks väljavõtte perioodidesse “auke”.

Iga arveldusarve väljavõtte esmakordsel üleslaadimisel luuakse arveldusarve kohta periood, mida iga järgnev väljavõte peab ositi katma. Kui kattuvust ei tuvastata, kuvatakse kasutajale hoiatus ja väljavõtet ei loeta sisse. Kattuvus võib olla nii olemasoleva perioodi alguses, sees kui ka lõpus.

Kui panga väljavõtte üleslaadimise hetkel ei olnud tehinguga seotud arvet süsteemi sisestatud, jääb automaatne seos arve või kontoga loomata. Kui nüüd vastav ostu- või müügiarve sisestada ning kinnitada, saab automaatset sidumist uuesti esile kutsuda nupuga “Seo tehingud automaatselt”. See nupp püüab siduda kõiki hetkel sidumata olekus olevaid kirjeid. Tulemuseks kuvatakse kasutajale kas ja kui mitu sidumist õnnestus läbi viia.

Swedpangast on võimalik XML-formaadis väljavõte saada siis, kui valite väljavõttes valikutes, et teenustasusid näidataks eraldi. Peale selle valiku tegemist ilmub faili formaatide valikusse "ISO_XML_052".

SEB pangas on XML-formaadis väljavõte võimalik leida ISO-väljavõtte nime alt: väljavõtte eksport > väljavõtte formaat ISO väljavõte.

Panga väljavõtte üleslaadimisel tekivad laekumiste ja tasumiste kirjed. Kui süsteem suutis laekumise või tasumise siduda vastava objektiga (ostu-, müügiarve, töötajate väljamakse või konto), siis tekib seotud staatuses kirje laekumise või tasumise alla. Kui kirjet automaatselt siduda ei õnnestunud, tekib kirje laekumiste või tasumiste vahelehele ning on „Sidumata“ staatuses.

 

Juhul, kui tehingu andmed on vigased või puudulikud, saab tehingu sidumist kliendi, arve või kontoga viia läbi ka käsitsi. Seda saab teha vastavalt laekumiste ja tasumiste vahelehtedel, valides sidumata staatuses tehingu ja vajutades lingile “Vaata”. Esmalt tuleb vastav tehing siduda kliendiga, mida saab teha vajutades nupule “Muuda tasumise/laekumise andmeid” ning valides avanevast vormist “Saaja” või “Maksja” ja salvestades. Seejärel tuleb siduda tehingu summa vastavate arvete, töötajate väljamaksete või kontodega. Tehingu sidumisel tuleb siduda kogu laekunud või tasutud summa korraga. Ühe tehingu saab siduda mitme arve või kontoga kasutades selleks nuppu “Lisa rida”.

Sularahatehinguid on võimalik lisada käsitsi, vajutades nuppu “Lisa käsitsi”. Käsitsi saab ka lisada pangatehinguid, kuid soovitame seda siiski teha panga väljavõtte üleslaadimisega automaatselt. Käsitsi võib vaja olla pangatehinguid sisestada näiteks välispanga puhul.

Tasumiste ja laekumiste alt on vaikesätetes salvestatud vaid osad kontodest, millega saab tasumist või laekumist siduda. Seotavate kontode lisamiseks tuleb aktiveerida vastavad kontod kontoplaani halduse alt.

Seadistused > Kontoplaani seadistused > Halda kontoplaani

Avanenud aknas aktiveerite kontod laekumiste ja tasumiste alt valitavaks, salvestate muudatuse ja naasete tasumiste/laekumiste moodulisse tasumisi/laekumisi siduma.